Saturday, June 15, 2019

Hợp đồng trồng rừng giữa công ty với hộ gia đình, cá nhân có xác nhận của ubnd 3

Hợp đồng trồng rừng giữa công ty với hộ gia đình, cá nhânMẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng địa phương. Đây là mẫu được doanh nghiệp tự soạn thảo cho Ban quản lý dự án trồng rừng. Mẫu này đặc biệt ở chỗ có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu hợp đồng hợp tác/ liên doanh, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:

HỢP ĐỒNG TRỒNG RỪNG

Số….. /2010/HĐTR


(Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo công văn số      /DALN ngày     tháng    năm 2010 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp)
_______

Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng của Quốc hội năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 1052/2007/QĐ-BNN-LN  ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH);
Căn cứ Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg của ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án FLITCH
Căn cứ Quyết định  số ...... phê duyệt thiết kế trồng rừng......
Hôm nay, ngày…. tháng….. năm….  tại UBND xã………., chúng tôi gồm:
1. Bên A (Ban Quản lý dự án …....)
Trụ sở: ................................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................
Tài khoản số:……….tại……………..................................................................
Do Ông/Bà: …………………………..Chức vụ Giám đốc làm đại diện.

2. Bên B (hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng)
Ông/Bà……………………................. là đại diện…………; CMND số……... do công an …………………  cấp, ngày …   tháng   … năm   …
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................
Điện thoại: ……………………………………………………………………..
Ông/Bà……………………….quan hệ với ……..; CMND số…………do công an …………………  cấp, ngày …   tháng   … năm   …........
Hai bên cùng nhau thống nhất thoả thuận ký kết Hợp đồng trồng rừng với các điều, khoản như sau:
Điều 1. Nội dung Hợp đồng
 Hỗ trợ trồng rừng
a) Bên A hỗ trợ để bên B  trồng rừng, diện tích ….ha tại (ghi rõ địa điểm thửa, lô, khoảnh, tiểu khu, thôn, xã,)…… …….
b) Mức được Dự án hỗ trợ là: …….. đồng/ha. Tổng số được hỗ trợ thành tiền là…………….. đồng (viết bằng chữ).
c) Thời gian hỗ trợ: ..... năm, trong đó một năm trồng và .... năm chăm sóc, kể từ ngày ký kết Hợp đồng này.
d) Tiêu chuẩn cây giống và giá cây giống:
+ Loài cây trồng : …………………………………………………..........;
+ Tiêu chuẩn cây giống: chiều cao cây……… cm, đường kính cổ rễ……cm, cây giống đạt……………….. tháng tuổi, chất lượng cây giống tốt, không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn đem trồng;
+ Giá cây giống là………….đồng/cây (theo Quyết định số     /QĐ-UB  ngày ... tháng …năm …  của Ủy ban nhân dân tỉnh ………..).
đ) Kỹ thuật trồng rừng: Mật độ trồng rừng: …………. cây/ha, có bản hướng dẫn chi tiết kỹ thuật kèm theo (quy cách hố, hàng, thời vụ trồng..)
e) Cung cấp dịch vụ khuyến lâm: Bên A tư vấn loài cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, bảo vệ cho bên B là 2 lần. Lần 1 trước khi trồng rừng ít nhất là một tháng, lần 2 trong năm thứ 2, ngoài ra Bên B có quyền trao đổi thông tin qua điện thoại, Fax hoặc bằng văn bản để được tư vấn.
g) Cung cấp cây giống: (bên B có thể tự túc cây giống, hoặc yêu cầu bên A cung cấp)
- Bên B tự túc cây giống theo tiêu chuẩn, chất lượng và giá cây giống ghi tại mục (d)  Điều này (ghi rõ bên B tự túc hay không);
- Bên A cung cấp cây giống cho B theo tiêu chuẩn, chất lượng ghi tại mục (d) Điều này.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Quyền của Bên A:
- Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của Bên B;
- Có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ theo quy định tại Hợp đồng, trong trường hợp Bên B vi phạm nội dung Hợp đồng mà đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ 3, Bên A có quyền đề nghị thu hồi một phần hoặc toàn bộ giá trị đã đầu tư tại thời điểm vi phạm và tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng phải thông báo cho Bên B biết trước ít nhất 30 ngày làm việc.
b) Nghĩa vụ của Bên A:
- Bên A có nghĩa vụ tiến hành đo đạc và hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B theo quy định của pháp luật (trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
- Bên A có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ khuyến lâm, cung cấp giống  theo yêu cầu của Bên B. Bên A có nghĩa vụ giám sát việc trồng rừng, phổ biến tuyên truyền kiến thức trồng và phát triển nghề rừng cho Bên B;
- Nếu được bên B yêu cầu tư vấn về chính sách, khuyến lâm bằng văn bản thì bên A phải trả lời bằng văn bản cho bên B;
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Quyền của Bên B:
- Được hưởng toàn bộ sản phẩm rừng trồng khi khai thác;
- Sản phẩm rừng trồng được tự do lưu thông;
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác về miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyền được tư vấn về chính sách, khuyến lâm từ bên A.
b) Nghĩa vụ của Bên B:
- Đảm bảo việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng theo đúng quy trình kỹ thuật và hồ sơ thiết kế;
- Khai thác sản phẩm rừng theo quy định của pháp luật;
- Khi khai thác sản phẩm, nộp cho Quĩ phát triển xã 150 USD/ha và nộp thuế cho nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế;
- Bên B đã nhận tiền hỗ trợ của Dự án để trồng rừng, nếu sau 3-4 năm mà rừng không đạt yêu cầu theo quy định của Dự án thì bên B phải tự bỏ kinh phí ra để trồng lại rừng, hoặc phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước bằng số tiền đã nhận cộng với lãi suất thương mại tại thời điểm thu hồi.
Điều 3. Thời hạn của Hợp đồng
Hợp đồng này có thời hạn là một chu kỳ cây trồng, trong vòng ….  năm, tính từ năm các Bên chính thức ký vào Bản Hợp đồng này.
Điều 4. Trường hợp bất khả kháng
Các Bên được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp xảy ra thiệt hại hoặc vi phạm Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng. Các trường hợp bất khả kháng được xác định theo quy định tại......(nghiên cứu thêm Luật bảo vệ Phát triển rừng)
Điều 5. Giá trị Hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá trị Hợp đồng:
Tổng số kinh phí mà bên A thanh toán cho bên B    …….. đồng
(viết bằng chữ)…………………………………………………………………....
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo công đoạn
Bên A thanh toán cho bên B làm………. lần (tuỳ theo đối tượng được hỗ trợ)
- Năm 1: nhận………..đồng trong đó chi phí cây giống là……..đồng, công lao động là ………đồng.
- Năm 2: nhận ……….   đồng vào tháng/năm…………...………………….....
- Năm 3: nhận ………… đồng vào tháng/năm…………...…………………....
- Năm 4: nhận ………….đồng vào tháng/năm ……………………………......
Điều 6. Giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai bên có quyền khởi kiện ra cơ quan Toà án có thẩm quyền để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 15 ngày. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ phải thi hành.
Điều 7. Điều khoản cuối cùng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com