Saturday, June 15, 2019

Mẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình 2

hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình
Mẫu hợp đồng trồng rừng giữa công ty với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng địa phương. Đây là mẫu rất đầy đủ bao gồm việc hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đất và hỗ trợ trồng rừng, khuyến lâm.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu hợp đồng hợp tác/ liên doanh, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay hợp đồng ở đây


Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích nội dung của hợp đồng:
S...../201.../HĐTR
Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2004;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày ....../......./...... về một số chính sách phát triển rừng sản xuất;
Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hỗ trợ trồng rừng sản xuất của ........................
số ........ ngày ........ tháng .............. năm ..................
Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm ...... tại ..............................................  chúng tôi gồm:
1. Bên A (Ban Quản lý dự án ........................................................... )
Trụ sở: ...............................................................  Điện thoại: ...............................................  
Do (1) Ông/Bà: ............................................. Chức vụ ................................  làm đại diện,
(2) Ông/bà:..................................................... ; là cán bộ giám sát và khuyến lâm
CMND số .....................................  do công an ................. cấp, ngày.....tháng.....năm.....;
Địa chỉ thường trú ................................................................................................................
Điện thoại .............................................................................................................................
2. Bên B (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng)
Ông/Bà ..........................................................................................  là đại diện;
CMND số .........................................  do công an ........ cấp, ngày..... tháng......năm ........;
Địa chỉ thường trú ................................................................................................................
Điện thoại .............................................................................................................................
Hai bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận ký kết Hp đồng trồng rừng với các điều, khoản như sau:
Điều 1. Nội dung Hợp đồng
1. Làm thủ tục cp giy chứng nhận quyn sử dụng đất (đi vi trường hp bên B chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):
a) Bên A chịu trách nhiệm đo đạc, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất cho bên B (đối vi diện tích đất trồng rừng được cơ quan có thẩm quyền cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), thời gian trong vòng một năm. Trong thời gian làm thủ tục, hp đồng này là căn cứ để nhận hỗ trợ trồng rừng của Nhà nưc.
b) Nếu diện tích đất trồng rừng của bên B thuộc đất đã cấp cho Công ty lâm nghiệp quốc doanh, Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Bên A có trách nhiệm đo đạc, lên sơ đồ để khoán ổn định lâu dài (50 năm) cho bên B trồng rừng theo hợp đồng này.
c) Kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ngân sách nhà nước bảo đảm.
2. Hỗ trợ trồng rừng, khuyến lâm
a) Bên A hỗ trợ để bên B (trồng rừng, diện tích ....ha rừng tại (ghi rõ địa điểm thửa, lô, khoảnh, tiểu khu, thôn, xã,) .......
b) Diện tích đất trồng rừng của bên B thuộc đối tượng hưởng lợi: ......... (ghi rõ đối tượng nào trong Điều 5 Quyết định). Mức được Nhà nước hỗ trợ là: ...... đồng/ha. Tổng số được hỗ trợ thành tiền là          đồng (viết bằng chữ).
c) Thời gian hỗ trợ: 4 năm, trong đó một năm trồng và 3 năm chăm sóc, ktừ ngày ký kết Hp đồng này.
d) Tiêu chun cây giống và giá cây giống:
- Loài cây trồng: ................................................................................................................ ;
- Tiêu chuẩn cây giống: Chiều cao cây ............ cm, đường kính crễ ............. cm, cây giống đạt ........ tháng tui, chất lượng cây giống tốt, không sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn đem trồng;
- Giá cây giống là ....... đồng/cây (theo Quyết định số     /QĐ-UB ngày ..... tháng ...... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh ).
đ) Kỹ thuật trồng rừng: Mật độ trồng rừng: ...... cây /ha, có bản hướng dẫn chi tiết kỹ thuật kèm theo (quy cách hố, hàng, thời vụ trng...).
e) Cung cấp dịch vụ khuyến lâm: Bên A tư vấn loài cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, bảo vệ cho bên B là 2 lần. Lần 1 trước khi trồng rừng ít nhất là một tháng, lần 2 trong năm thứ 2, ngoài ra Bên B có quyn trao đi thông tin qua điện thoại, Fax hoặc bằng văn bản đđược tư vn.
g) Cung cấp cây giống: (bên B có thể tự túc cây giống, hoặc yêu cầu bên A cung cấp)
- Bên B tự túc cây giống theo tiêu chuẩn, chất lượng và giá cây giống ghi tại mục d khoản 2 Điều này (ghi rõ bên B tự túc hay không);
- Bên A cung cấp cây giống cho B theo tiêu chuẩn, chất lượng ghi tại mục d khoản 2 Điều này.
Điều 2. Quyền và nghĩa v
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a) Quyền của Bên A:
- Bên A có quyền theo dõi và giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng của Bên B;
- Có quyền yêu cầu Bên B thực hiện đúng các nội dung công việc và tiến độ theo quy định tại Hợp đng, trong trường hợp Bên B vi phạm nội dung Hợp đồng mà đã được Bên A nhắc nhở bằng văn bản đến lần thứ 3, Bên A có quyền đề nghị thu hồi (hoặc thu hồi) toàn bộ giá trị đã đầu tư tại thời điểm vi phạm và tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định của pháp luật nhưng phải thông báo cho Bên B biết trước ít nhất 30 ngày làm việc.
b) Nghĩa vụ của Bên A:
- Bên A có nghĩa vụ tiến hành đo đạc và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên B theo quy định của pháp luật (trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc hồ sơ khoán đất lâm nghiệp theo nội dung tại khoản 1 Điều 1 của Hợp đồng;
- Bên A có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ khuyến lâm, cung cấp giống theo yêu cầu của Bên B với nội dung ghi tại khoản 2 Điều 1. Bên A có nghĩa vụ giám sát việc trồng rừng, phổ biến tuyên truyền kiến thức trồng và phát triển nghề rừng cho Bên B;
- Nếu được bên B yêu cầu tư vấn về chính sách, khuyến lâm bằng văn bản thì bên A phải trả lời bằng văn bản cho bên B;
- Có nghĩa vụ cùng với Bên B bảo vệ rừng trồng.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a) Quyền của Bên B:
- Được hưởng toàn bộ sản phẩm rừng trồng khi khai thác;
- Sản phẩm rừng trồng được tự do lưu thông;
- Được hưởng các chính sách ưu đãi khác về miễn giảm thuế, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyền được tư vấn về chính sách, khuyến lâm từ bên A.
b) Nghĩa vụ của Bên B:
- Đảm bảo việc trồng và chăm sóc rừng, không đế lãng phí đất;
- Khai thác sản phẩm rừng theo quy định của pháp luật;
- Khi khai thác sản phẩm, nộp cho ngân sách xã hoặc cho bên giao khoán số tiền tương đương với 80 kg thóc/ha, đxây dựng quỹ bảo vệ phát triển rừng của xã và quỹ bảo vệ phát triển rừng thôn, trong đó quỹ cấp xã sử dụng 50% kinh phí, quỹ cấp thôn sử dụng 50% kinh phí. Và nộp thuế cho nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế;
- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng đã nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước để trồng rừng, nếu sau 4 năm mà rừng không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà nước thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải tự bỏ kinh phí ra để trồng lại rừng, hoặc phải hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước bằng số tiền đã nhận cộng với lãi suất thương mại tại thời đim thu hồi.
Điều 3. Thời hạn của Hợp đồng
Hp đồng này có thời hạn là một chu kỳ cây trồng, trong vòng ....... năm, tính từ năm các Bên chính thức ký vào Bản Hợp đồng này.
Điều 4. Trường hợp bất khả kháng
Các Bên được miễn trừ trách nhiệm trong các tờng hp xảy ra thiệt hại hoặc vi phạm Hp đồng do sự kiện bất khả kháng. Các trường hp bất khả kháng được xác định theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số Chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015.
Điều 5. Giá trị Hp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá trị Hợp đồng: tổng số kinh phí mà bên A thanh toán cho bên B ...........đồng (viết bằng chữ).
2. Phương thức thanh toán
Bên A thanh toán cho bên B làm ........lần (tùy theo đối tượng được hỗ trợ)
- Năm 1: nhận .......................................  đồng trong đó chi phí cây giống là đồng, công lao động là ......... đồng.
- Năm 2: Nhận ..........................................  đồng vào tháng/năm .........................................
- Năm 3: Nhận ..........................................  đồng vào tháng/năm .........................................
- Năm 4: Nhận ..........................................  đồng vào tháng/năm .........................................
Điều 6. Giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các Bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai Bên có quyền khởi kiện ra cơ quan Tòa án có thẩm quyền đgiải quyết nhưng phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 15 ngày. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng các Bên có nghĩa vụ phải thi hành.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com