Wednesday, June 5, 2019

Mẫu nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng công ty nhập khẩu và phân phối thuốc TL


nguyên tắt thực hiện theo hợp đồng
Mẫu nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng được soạn thảo để áp dụng cho công ty nhập khẩu, bảo quản và phân phối thuốc muốn áp dụng GDP và GSP.
Nguyên tắt này là tối quan trọng cho hoạt động mua bán hàng, nhất là hoạt động mua hàng để đảm bảo về mặt pháp lý và sự phù hợp trong hoạt động kinh doanh thuốc.

Bạn có thể tải ngay tài liệu ở đây:


Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Dưới đây là trích nội dung nguyên tắc thực hiện theo hợp đồng

1. MỤC ĐÍCH
Nhằm giúp quản lý về mặt pháp lý các hoạt động mua bán phân phối thuốc.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Ban giám đốc
Phòng Logistic
3. HOẠT ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG
a. Nguyên tắc chung: Thuốc chỉ được bán hoặc phân phối cho cơ sở dược hợp pháp          được phép mua những sản phẩm đó theo qui định của pháp luật. Phải có các văn          bản chứng minh tính hợp pháp của cá nhân, cơ sở đó trước khi thuốc được gửi.
b. Trước khi giao hàng và gửi hàng, bộ phận giao nhận phải kiểm tra đảm bảo rằng cá        nhân hoặc tổ chức vận chuyển hàng, kể cả bên nhận hợp đồng vận chuyển thuốc             phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện bảo quản và vận chuyển phù hợp.
c. Chỉ tiến hành giao hàng gửi hàng và vận chuyển thuốc sau khi nhận được bằng chứng có hiệu lực theo qui định của cơ sở, và lệnh đó phải được lưu vào hồ sơ vận chuyển.
d. Toàn bộ các quá trình mua bán vận chuyển diễn ra đều phải có hợp đồng kinh tế kèm theo.
e. Mọi quá trình phân phối đều chịu trách nhiệm quản lý của pháp luật. 
f. Mọi hợp đồng mua bán hay vận chuyển đều phải được lưu trữ tiếp 1 năm sau ngày hết hạn hợp đồng.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com