Wednesday, June 5, 2019

Mẫu quy trình thanh tra nhà phân phối - đại lý TL

thanh tra nhà phân phối đại lý
Mẫu quy trình thanh tra nhà phân phối - đại lý không những cần thiết cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc mà còn cần thiết cho tất cả các công ty sản xuất và phân phối sản phẩm dịch vụ khác. Có chăng là cách kiểm tra và tiêu chí kiểm tra là khác nhau.

Quy trình này theo mình đánh giá là còn khá sơ sài nhưng cũng đáng để bạn tham khảo sơ qua, có thể việc soạn 1 quy trình gọn và ít biểu mẫu lại phù hợp hơn 1 quy trình dài dòng. Dù sao kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng.

Nếu cần tìm thêm tài liệu mẫu ngành thuốc, hãy xem list Series tổng hợp

Bạn có thể tải ngay quy trình và biểu mẫu ở đây:Nếu khó khăn trong tải tài liệu, xem hướng dẫn tại đây
Nếu muốn mua tài liệu xem thông tin ở đây


https://thuvienthoth.blogspot.com/2019/05/su-dung-trinh-duyet-cryptotab-browser.html

Nếu liên kết bị hỏng vui lòng để lại comment để mình sửa chữa nhé!

Trích phần nội dung của quy trình


1. MỤC ĐÍCH
Thống nhất cách thức và các bước tiến hành thanh tra nhà phân phối nhằm đẳm bào cung cấp thuốc có chất lượng đến tay người tiêu dùng.
 2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng với tất cả các nhà phân phối của công ty TNHH THOTH
3. QUY TRÌNH
3.1                                   . Lập danh sách nhà phân phối
Vào tháng 1 hàng năm, Phòng Logistic có trách nhiệm lập danh sách các đại lý phân phối đã được lựa chọn của công ty theo mẫu TL-QT06M01.
3.2                                   . Lập chương trình thanh tra
Phòng Logistic có trách nhiệm xây dựng chương trình thanh tra nhà phân phối.
Tần suất thanh tra: 1 năm/ 1 lần, hoặc đột xuất khi cần thiết
Mục đích: đảm bảo cung cấp thuốc có chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Nội dung thanh tra: căn cứ theo “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP” của Cục Quản lý dược.
Lập chương trình theo mẫu: TL-QT06M02
3.3. Thành lập ban thanh tra
- Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về chất lượng.
- Cán bộ phụ trách bán hàng
- Cán bộ đảm bảo chất lượng theo dõi phân phối lưu thông.
Sử dụng mẫu TL-QT06M02
3.4. Tiến hành thanh tra
- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thống nhất kế hoạch thanh tra với nhà phân phối và thông báo lại cho các thành viên thanh tra trước ngày dự định thanh tra ít nhất 1 tuần.
- Trong suốt quá trình thanh tra, các thanh tra viên có trách nhiệm ghi chép kết quả vào Danh mục thanh tra TL-QT06M03.
3.5. Báo cáo kết quả thanh tra
- Trưởng đoàn thanh tra sẽ tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra nhà phân phối
- Báo cáo kết quả thanh tra nhà phân phối phải nêu được kết quả đánh giá: góp ý với nhà phân phối và đề xuất với công ty.
- Báo cáo kết quả thanh tra nhà phân phối phải được phòng Logistic lưu vào hồ sơ để làm căn cứ xem xét, lựa chọn nhà phân phối năm sau.
Báo cáo theo TL-QT06M04
3.6. Kiến nghị và đề xuất sau thanh tra
-           Đoàn thanh tra sẽ trao đổi, góp ý, đề xuất với nhà phân phối để nâng cao hiệu quả phân phối.
-  Đoàn thanh tra xem xét việc tiếp tục hay không tiếp tục phân phối, và quyết định thêm hoặc bớt
nhà phân phối trong danh sách các nhà phân phối đã xác định.
 - Việc đánh giá có giá trị trong 1 năm kể từ ngày đánh giá đến ngày đánh giá kế tiếp.
Theo TL-QT06M04

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com