Sunday, January 17, 2021

Công cụ tính số tiền trả góp hàng tháng

Bảng tính này được sử dụng để tính số tiền người vay phải trả hằng tháng khi mua hàng hoặc vay ngân hàng theo hình thức trả góp. Công cụ này căn cứ vào lãi dư nợ giảm dần.

Lãi suất trên dư nợ giảm dần là lãi sẽ chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ, sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các tháng trước đó. Vì thế thường chúng ta sẽ thấy lãi suất có con số cao hơn so với lãi cố định được thông báo.

Lãi suất phẳng hay còn gọi là cố định được tính ra từ lãi suất dư nợ giảm dần và số thời gian trả nợ. 

Công cụ này hữu ích cho nhân viên tư vấn tài chính và cả khách hàng của họ. Tuy nhiên, có thể kết quả có một chút khác biệt khi các ngân hàng áp dụng số ngày của 1 năm khác nhau.
Nếu công cụ này vẫn chưa đáp ứng được các thông tin bạn cần. Bạn có thể sử dụng công cụ trên google sheet của tôi.
Nhập thông tin khoản vay:
Enter Loan Information:
1) Số tiền cần vay
Amount of the loan (any currency):
$
2) Lãi suất dư nợ giảm dần theo năm
Annual percentage rate of interest:
%
3) Bạn muốn trả bao lâu?
Repayment period in month:
mm
4) Phí bảo hiểm khoản vay?
Loan insurance:
%
Thông tin thanh toán:
Payment Information:
5) Số tiền thanh toán hàng tháng
Your monthly payment will be:
$
6) Tổng số tiền phải trả
Your total payment will be:
$
7) Tổng chi phí của bạn (lãi + bảo hiểm)
Your total cost:
$
8) Lãi suất bình quân(lãi phẳng)/tháng
đã bao gồm bảo hiểm
Flat interest/mm:
%
9) Lãi theo ngày cho 1 triệu
đã bao gồm bảo hiểm
$


HOẶC

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com